Lenker til mer informasjon

Medlemsskap

Private Barnehagers Landsforbund (PBL)

Barnehageforum

Kommunen

Lier kommune

Offentlig

1) NAV

Nav: Familie

2) REGELVERK FOR BARNEHAGER

Kunnskapsdepartementet: Regelverk for barnehager)

Lov om barnehager (barnehageloven) (lovdata)

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene (pdf, Kunnskapsdepartementet)

Sentrale forskrifter fra Lovdata - hjemmelsregister

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat (lovdata)

Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager (kunnskapsdepartementet)

Foreldrebetaling (lovdata)

 

3) RAMMEPLANEN FOR BARNEHAGEN

Rammeplanen

Målet med rammeplanen er å gi styrere, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.

 

Rammeplanen retter seg mot

  • barnehagens personale, som et redskap for planlegging, dokumentasjon og vurdering
  • foreldre/foresatte, for å gi innsikt i barnehagens virksomhet og mulighet til medvirkning og medbestemmelse i henhold til barnehageloven (§ 4)
  • barnehageeiere, som kan fastsette retningslinjer for lokal tilpasning av rammeplanen (§ 2) og som har ansvar for at den enkelte barnehage har de nødvendige rammebetingelsene
  • kommunen, som har ansvar for å føre tilsyn med at alle barnehagene i kommunen driver en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet i samsvar med lov og forskrifter (§16)

Barnehagens formål

Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i barnehageloven og på internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til.

Formålet slår fast at barnehagen skal ha:

  • et helhetlig læringssyn
  • et samfunnsmandat

Staten skal sikre at de institusjoner og tjenester som har ansvaret for omsorgen eller beskyttelsen av barn har den standard som er fastsatt, særlig med hensyn til sikkerhet, helse, personalets antall og kvalifikasjoner samt kvalifisert tilsyn. Barnekonvensjonen vektlegger barns rett til å uttrykke seg.

Barnehagens samfunnsmandat

Samarbeidet med barnas hjem skal ligge til grunn for virksomheten. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og danning er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse pluss de sju fagområder viktige elementer av barnehagens læringsmiljø (se kapittel 3).

Rammeplanen framhever betydningen av de voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte, forstå og oppdra barn til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. Planen har både et her- og nå- og et framtidsperspektiv.

Lokal tilpasning

Rammeplanen understreker barnehagens særegenhet som pedagogisk virksomhet. En konkretisering av den enkelte barnehages arbeid skal nedfelles i årsplanen, som fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. Rammeplanen skal tilpasses varierte driftsformer og lokale forhold og rammebetingelser. Det er ønskelig at kommunen og de private eierne samarbeider om retningslinjene for lokal tilpasning.